top of page
 
STANOVY SQHA

 

Názov: Slovenská asociácia quarter horse

Sídlo: 85102 Bratislava, Ambroseho 1

 

I.
Postavenie

Slovenská asociácia quarter horse je nezávislou záujmovou športovou a chovateľskou organizáciou združujúcou záujmové skupiny, ako aj jednotlivých členov. Je organizáciou dobrovoľnou, budovanou na základe demokratických princípov.

 

Pôsobnosť

Slovenská asociácia quarter horse ( ďalej len SQHA ) realizuje svoju činnosť a ciele po celom území Slovenskej republiky.

 

II. Prehlásenie o poslaní

 

Poslaním SQHA je rozšírenie vedomostí týkajúcich sa koní plemena american quarter horse v krajine a vo svete, ako i určenie pravidiel a postupov tak, ako AQHA ( americká asociácia quarter horse ) pomáha národným asociáciám v tomto úsilí.

 

 III. Činnosť, úlohy a ciele organizácie

 1. Hlavným predmetom činnosti SQHA je evidovať a uchovávať rodokmeň a pôvod plemena american quarter horse, ako i poskytovať prospešné služby pre svojich členov na podporu rozširovania tohto plemena. Ďalej je to organizovanie a predvádzanie športových aktivít koní plemena QH v oblasti westernových jazdeckých disciplín ako i v niektorých ďaľších vybraných športoch.
   

 2. Asociácia združuje jednotlivcov, ktorí sa chcú spoločne podieľať na uchovaní a rozširovaní koní plemena quarter horse ako i na vytváraní, príprave a predvádzaní týchto koní na športových podujatiach na Slovensku i vo svete.
   

 3. Vytvára podmienky pre metodické cieľavedomé pôsobenie a rozvoj činností uvedených v bode 1.
   

 4. Stará sa o výkonnostný a rekreačný šport a podporuje šport detí a mládeže a občanov zdravotne postihnutých.
   

 5. Vytvára predpoklady pre dobrú prípravu svojich členov.
   

 6. V súlade so svojimi potrebami a záujmami rozvíja rôzne formy kultúrnej a spoločenskej činnosti.
   

 7. V rámci svojich možností vydáva informačné a metodické materiály v súlade s právnym poriadkom.
   

 8. Slovenská asociácia QH sa hlási k spolupráci s obdobnými organizáciami v zahraničí a chce sa podieľať na ich činnosti.
   

 9. Hlavným cieľom tejto práce je vytvoriť a udržať vysokú úroveň a atraktívnosť plemena quarter horse a taktiež slovenského westernového športu.

 

IV.

Členstvo, vznik a zánik organizácie, jej práva a povinnosti

 

1.Členom sa môže stať každý občan SR, alebo aj cudzí štátny príslušník zdržujúci sa legálne na území SR ako i každá osoba, pokiaľ to nie je v rozpore s platnými slovenskými právnymi predpismi. Osoby mladšie ako 15 rokov musia k prihláške pripojiť súhlas svojho právneho zástupcu.

 

2.Členstvo vzniká po splnení troch základných podmienok:

 1. prevzatím podpísanej písomnej prihlášky

 2. uhradením predpísaného zápisného a členského príspevku

 3. schválením prihlášky prezídiom. O prijatí člena rozhodne prezídium Slovenskej asociácie quarter horse.

 

3.Podpisom členskej prihlášky sa každý člen zaväzuje riadne plniť povinnosti a vykonávať svoje práva vyplývajúce z jeho členstva v organizácii a tiež sa zaväzuje dodržiavať Stanovy asociácie.

4.Každý z členov SQHA je povinný napomáhať podľa svojich možností v činnosti SQHA. Jednotliví členovia majú právo kontrolovať činnosť SQHA.

 

5.Členstvo v organizácii zaniká vystúpením člena z SQHA. Pokiaľ si člen neuhradí členský príspevok do 10.3. príslušného roka, jeho členstvo v asociácii je pozastavené  čím zanikajú jeho členské práva.

 

6.Člen, ktorého členstvo bolo na základe hlavy IV. bodu 5 pozastavené z titulu nezaplatenia ročného členského si ho môže obnoviť úhradou členského poplatku do pokladne alebo na účet SQHA, čím sa stáva platným členom od dňa zaplatenia tohto poplatku v príslušnom roku do 10.3. nasledujúceho roka.

 

7.Každý platný člen môže byť na Sneme  SQHA zastúpený inou osobou na základe písomného splnomocnenia opatreným úradne overeným podpisom splnomocniteľa.. Táto plná moc musí byť pred začiatkom Snemu odovzdaná členovi, ktorý je poverený registráciou účastníkov Snemu.

 

V.

Členské príspevky

 

1.Výšku členských príspevkov schvaľuje Snem SQHA. Každý nový člen je povinný zaplatiť zápisné vo výške EUR 10,-  ako i ročný členský príspevok, ktorého výšku určí Snem AQHA. Členovia mladší ako 18 rokov, platia polovicu stanovených poplatkov avšak nemajú hlasovacie práva.

 

VI.

Organizačná štruktúra Slovenskej asociácie quarter horse

 

1.Orgánmi Slovenskej asociácie quarter horse sú:

 1. Snem, ktorý je najvyšším orgánom. Zvoláva ho prezident  podľa potreby avšak najmenej 1x do roka.

 2. Prezídium

 3. Kontrolór

 

2.Do výlučnej právomoci Snemu patrí:

 1. rozhodovanie o názve a symbolike SQHA

 2. určovanie hlavných smerov a koncepcie rozvoja činnosti

 3. schvaľovanie, zmena a rušenie Stanov

 4. voľba a odvolanie prezidenta a ostatných členov prezídia

 5. voľba a odvolanie kontrolóra

 6. schválenie a prerokovanie výročnej správy, rozpočtu hospodárenia

 7. rozhodnutie o zrušení – zániku SQHA, vrátane spôsobu vysporiadania zostatkového majetku SQHA​

3.Prezídium je stálym orgánom SQHA a tvoria ho:

 • prezident SQHA

 • tajomník

 

4.Prezídium je riadené prezidentom a schádza sa podľa potreby, najmenej však jedenkrát za tri mesiace.

 

5. Kontrolór  je kontrolným a revíznym orgánom SQHA. Vykonáva kontrolu správnosti vykonávania finančných operácií a vyjadruje sa k správe o hospodárení. Jeho vyjadrenie musí schváliť ekonóm – odborník.

 

6.Kontrolná komisia vykonáva svoju činnosť nezávisle na ostatných orgánoch SQHA.

 ​

VII.

Spoločné ustanovenie o voľbách a spôsobe uznášania.

 

1.Volebné obdobie sa stanovuje na 3 roky.

 

2.Voľby sú platné, ak sa ich zúčastní nadpolovičná  väčšina platných členov. Zvolení sú tí členovia, ktorí obdržali nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných.

 

3.Snem rozhoduje hlasovaním na výzvu prezidenta. Snem je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov.

 ​

VIII.

Spôsob konania menom organizácie

 

1.Za SQHA koná štatutárny orgán, ktorým je prezident.

 ​

IX.

Spory vo vnútri organizácie

 

1.Spory vo vnútri organizácie rieši prezídium.

  

X.

Majetok a hospodárenie

 

1.Majetkovú podstatu SQHA tvorí hmotný a nehmotný majetok a iné majetkové práva.

 

2.Zdrojom majetku sú:

a.  členské príspevky a poplatky členov

b.  príjmy zo športovej a kultúrno-spoločenskej činnosti

c.  príjmy z vlastnej doplnkovej podnikateľskej činnosti

d.  príspevky a dotácie iných organizácií, sponzorov a štátu

e.  príspevky a podpory od iných organizácií

f.  dary a dedičstvo

 

3.Zákonným spôsobom nadobudnutý majetok je výlučne majetkom SQHA ako právneho subjektu a tento môže s ním ľubovoľne v súlade s platnými predpismi a zákonmi nakladať.

 

4.Prezídium je oprávnené podľa príslušných zákonov vydávať smernice. Je možné prijať aj smernice iných organizácií za vlastné.

 

5.SQHA je oprávnená zriaďovať si potrebné účty súvisiace s jeho činnosťou, vrátane devízových účtov v súlade s platnými predpismi.

 

6. Majetok a hospodárenie SQHA je vedené v zmysle platných predpisov a zákonov a vedie ho prezident.

 

 

XI.

Zánik organizácie

 

1.Ak neprejde majetok SQHA na právneho nástupcu, vykoná sa jeho majetková likvidácia.

 

2.SQHA zanikne, ak sa na tom uznesie trojpätinová väčšina účastníkov Snemu, ktorý zároveň menuje likvidátora.

 

3.Likvidátor najskôr vyrovná všetky dlhy a záväzky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia snemu.

 

4.SQHA oznámi zánik do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra SR a požiada o výmaz z registra občianskych združení.

 

 

XII.

Platnosť Stanov SQHA

 

Tieto Stanovy boli schválené na Sneme SQHA konanom 1. apríla 2011 a týmto dňom nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.

 

 

v Bratislave, 1. Apríla 2011

 

Stanovy sú platné  od 1.4.2011

Účinnosť nadobudli dňa 21.4.2011 

Číslo spisu: VVS/1-900/90 – 190 74-2

bottom of page